Vorderingsfase: Graad 7-9

Anje Boshoff (Skoolhoof)

BA (Hons), NGOS (10 jaar ervaring)

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Ons huistaal is die voertuig van ons kulturele identiteit en ons letterkunde is die uitdrukking daarvan. In Gr 7 – 9 behandel ons bekende Afrikaanse werke soos Die haasvanger van Dolf van Niekerk en die meer onlangse Moord per suurlemoen van Jelleka Wierenga.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

An additional language gives us a window to other worlds. It opens up horizons that would have been closed to us without it. English First Additional Language is more than an instrument that helps us in the businessworld. We also explore the fun and deeper meaning in literature through several Roald Dahl-stories.

Elmien le Grange

THOD Huishoudkunde
(35 jaar ervaring)

LEWENSORIËNTERING

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierde vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses. Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die plaaslike gemeenskap en die maatskaplike uitdagings elke dag. Dit fokus nie net op kennis nie, maar dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies. Lewensoriëntering is een van die vier fundamentele vakke wat vir die Nasionale Senior Sertifikaat, vereis word. Dit beteken dat dit verpligtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde en selfversekerde leerder aan wat ‘n bydrae kan maak tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal.

Annamarie van der Merwe

BPhysT Fisioterapie (UP) NGOS (besig)(1 jaar ervaring)

NATUURWETENSKAP

Wetenskappe is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en dit te koppel aan die idees wat ons het oor die natuur. In Wetenskappe word sekere metodes van navraag doen en ondersoek instel, algemeen gebruik. Hierdie metodes leen hulleself tot herhaling en ‘n sistematiese benadering tot wetenskaplike ondersoek, wat poog om objektief te bly. Die metodes sluit die formulering van hipoteses, en die ontwerp en uitvoering van eksperimente, om die hipoteses te toets, in. Herhaalde ondersoeke word onderneem, en die metodes en resultate word noukeurig ondersoek en gedebatteer voordat dit as geldig aanvaar word.

Linda Cummings

Technical Financial Accounant SBlcb(SA) ACE moderator & supervisor training. Diploma in Teaching Skills for Educators. B Ed Senior en VOO fase (besig) (4 jaar ervaring)

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE

Die vak Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe behels die doeltreffende en effektiewe gebruik van verskillende tipes private, publieke of kollektiewe hulpbronne om menslike behoeftes en begeertes te bevredig. Dit behels ook die effektiewe bestuur van skaars hulpbronne om wins te verhoog. Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe is ‘n praktiese vak wat leerders toerus met werklike lewensvaardighede vir persoonlike ontwikkeling en die ontwikkeling van die gemeenskap. Ongeag van die beroep wat ‘n leerder eendag gaan volg, is geld ‘n intergrale deel daarvan. Rekeningkunde en EBW is van hulp in enige beroep. Dit kan help om persoonlike finansies te bestuur en dit groei uiteindelik tot ‘n vak wat die basiese grondslag lê vir ‘n wye aantal BCom-studierigtings. Die vak lê in graad 8 en 9 die grondslag vir Rekeningkunde, Eknomie en Besigheidstudies in die seniorgrade

Grethe Bredenkamp

Nasionale Diploma in Toerisme, NGOS (6 jaar ervaring)

Carel Boshoff

BCOMM (Hons), NGOS (8 jaar onderwys ervaring)