Vestigingsfase: Graad 4-6

Anje Boshoff (Skoolhoof)

BA (Hons), NGOS (10 jaar ervaring)

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Ons huistaal is die voertuig van ons kulturele identiteit en ons letterkunde is die uitdrukking daarvan. In Gr 7 – 9 behandel ons bekende Afrikaanse werke soos Die haasvanger van Dolf van Niekerk en die meer onlangse Moord per suurlemoen van Jelleka Wierenga.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

An additional language gives us a window to other worlds. It opens up horizons that would have been closed to us without it. English First Additional Language is more than an instrument that helps us in the businessworld. We also explore the fun and deeper meaning in literature through several Roald Dahl-stories.

Elica Joubert

B.A Hon, HOD, HDB (22 jaar ervaring)

WISKUNDE

In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Wiskunde is ‘n menslike aktiwiteit wat die volgende behels: Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale verskynsels, asook tussen wiskundige voorwerpe self. Deur hierdie proses word nuwe wiskundige idees en insigte ontwikkel.

Andre du Toit

B Ed (NWU) (4 jaar ervaring)

GESKIEDENIS

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing metverloop van tyd. Die studie van geskiedenis stel ons in staat om te verstaanhoe menslike optrede in die verlede die hede raak en ons toekoms beïnvloed, endit laat ons toe om hierdie gevolge te evalueer.Dit laat ons krities dink oor stories wat mense ons van dieverlede vertel, asook oor stories wat ons onsself vertel.

GEOGRAFIE

Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is ‘n vak wat onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd met mekaar kombineer. Met die gebruik van Geografie, kan ons die komplekse wêreld beter verstaan.

SOSIALE WETENSKAPPE

Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan uit Geskiedenis en Geografie. Beide Geskiedenis en Geografie moet gedurende elke kwartaal van die skooljaar onderrig en geassesseer word.

Annamarie van der Merwe

BPhysT Fisioterapie (UP) NGOS (besig) (1 jaar ervaring)

NATUURWETENSKAP

Wetenskappe is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en dit te koppel aan die idees wat ons het oor die natuur. In Wetenskappe word sekere metodes van navraag doen en ondersoek instel, algemeen gebruik. Hierdie metodes leen hulleself tot herhaling en ‘n sistematiese benadering tot wetenskaplike ondersoek, wat poog om objektief te bly. Die metodes sluit die formulering van hipoteses, en die ontwerp en uitvoering van eksperimente, om die hipoteses te toets, in. Herhaalde ondersoeke word onderneem, en die metodes en resultate word noukeurig ondersoek en gedebatteer voordat dit as geldig aanvaar word.

Elmien le Grange

THOD Huishoudkunde (35 jaar ervaring)

LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak dek o.a. die ontwikkeling in drie vakgebiede, naamlik Persoonlike en Sosiale welstand, Fisiese Opvoeding en Kreatiewe Kunste.

Schalk Albertyn

BA, BTh, MTh, MBA (2,5 jaar onderwys ervaring)