Vakkeuses

Graad 1 tot 9 neem voorgeskrewe vakke.
Vakkeuses eers van Graad 10 van toepassing

Verpligte vakke

 • Afrikaans Eerste taal
 • Engels (First Additional language)
 • Lewensoriëntering
 • Wiskundige Geletterdheid of Wiskunde

Keusevakke

Kies 3 vakke – enige kombinasie

 • Besigheidstudies
 • Fisiese Wetenskappe
 • Verbruikerstudies
 • Geografie
 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Rekeningkunde
 • Toerisme
 • Geskiedenis
 • Inligtingstegnologie

Leerders wat wil kwalifiseer vir universiteitstoelating moet met hulle vakkeuses kennis neem daarvan dat ʼn matriekleerling in ten minste vier 20-kredietvakke ʼn prestasie van 50% of hoër moet behaal om vrystelling te kry.

20-Kredietvakke

 • Afrikaans
 • Besigheidstudies
 • Engels
 • Fisiese wetenskappe
 • Geografie
 • Lewenswetenskappe
 • Rekeningkunde
 • Verbruikerstudies Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Internettegnologie – IT

Nie 20-Kredietvakke nie

 • Lewensoriëntering
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Toerisme