GRONDSLAGFASE: GRAAD 1 – 3

Suné le Roux

Suné le Roux

B Ed Grondslagfase (6 jaar ervaring) ...
Carina Scribante

Carina Scribante

Onderwysdiploma: Junior Primêre Fase HOD – ...
Maryka van Heerden

Maryka van Heerden

B Ed UNISA (5 jaar ervaring) ...

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Dit is ook ’n kulturele en estetiese middel wat mense deel om beter sin te maak van die wêreld waarin hulle leef. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Dit voorsien leerders ook van ’n ryk, kragtige en diepgewortelde stel beelde en idees wat hulle kan gebruik om hulle wêreld te verander en te verbeter. Afrikaans as moedertaal is vir ons baie belangrik. Ons probeer ook by ons studente ‘n liefde daarvoor kweek deur die leerwerk interessant en nuut aan te bied.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

An additional language gives us a window toother worlds. It opens up horizons that would have been closed to us withoutit. English First Additional Language is more than an instrument that helps usin the world. We also explore the fun and deeper meaning through fun-storiesand games.

WISKUNDE

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels. Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder. Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan en bowenal leer dit ons om vindingryk te dink. By Volkskool Orania probeer ons Wiskunde praktiese en konkreet maak sodat hierdie moeilike begrippe vir die grondslagfase-kind ook makliker toeganklik is.

LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe metkennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal tebereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele ensosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak dek o.a. die ontwikkeling in drievakgebiede, naamlik Persoonlike en Sosiale welstand, Fisiese Opvoeding en Kreatiewe Kunste.

GRONDSLAGFASE

Die Grondslagfase streef daarna om elke leeder geborge en veilig te laat voel. Die kurrikulum vorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede en waardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat leerders kennis en vaardighede verwerf en toepas op maniere wat betekenisvol is vir hul lewens.

In Graad 3 word die leerder voorberei vir ‘n nuwe fase waar hy/sy meer onafhanklik sal funksioneer en ook nuwe, onbekende vlakke sal aanpak. Die Graad 3 leerder benodig en ontvang dan ook baie emosionele ondersteuning in die afhandeling van een fase en voorbereiding/gereedmaking vir die Intermediêre fase.

In Graad 2  is die leerders nou gereed vir ‘n meer abstrakte leerwyse en word voorberei tot groter onafhanklikheid in die leerproses.

In Graad 1 word die basiese lees-, skryf- en syfervaardighede op ‘n meer konkrete vlak aangebied en vasgelê.