Grondslagfase

 

Die Grondslagfasestreef daarna om elke leeder geborge en veilig te laat voel. Die kurrikulumvorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede enwaardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat leerders kennis envaardighede verwerf en toepas op maniere wat betekenisvol is vir hul lewens.

In Graad 3 word die leerder voorberei vir ‘n nuwe fase waar hy/sy meer onafhanklik sal funksioneer en ook nuwe, onbekende vlakke sal aanpak. Die Graad 3 leerder benodig en ontvang dan ook baie emosionele ondersteuning in die afhandeling van een fase en voorbereiding/gereedmaking vir die Intermediêre fase.

In Graad 2  is die leerders nou gereed vir ‘n meer abstrakte leerwyse en word voorberei tot groter onafhanklikheid in die leerproses.

In Graad 1 word die basiese lees-, skryf- en syfervaardighede op ‘n meer konkrete vlak aangebied en vasgelê.

Suné le Roux

B Ed Grondslagfase (6 jaar ervaring)

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Dit is ook ’n kulturele en estetiese middel wat mense deel om beter sin te maak van die wêreld waarin hulle leef. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Dit voorsien leerders ook van ’n ryk, kragtige en diepgewortelde stel beelde en idees wat hulle kan gebruik om hulle wêreld te verander en te verbeter. Afrikaans as moedertaal is vir ons baie belangrik. Ons probeer ook by ons studente ‘n liefde daarvoor kweek deur die leerwerk interessant en nuut aan te bied.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

An additional language gives us a window to other worlds. It opens up horizons that would have been closed to us without it. English First Additional Language is more than an instrument that helps us in the world. We also explore the fun and deeper meaning through fun-stories and games

Carina Scribante

Onderwysdiploma: Junior Primêre Fase HOD – Didaktiese Hulpverlening (16 jaar ervaring)

WISKUNDE

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese,meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteitwat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappein fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpebehels. Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigtevan logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder.Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan enbowenal leer dit ons om vindingryk te dink. By Volkskool Orania probeer onsWiskunde praktiese en konkreet maak sodat hierdie moeilike begrippe vir diegrondslagfase-kind ook makliker toeganklik is

LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak dek o.a. die ontwikkeling in drie vakgebiede, naamlik Persoonlike en Sosiale welstand, Fisiese Opvoeding en Kreatiewe Kunste

Erna van Rooyen

HOD Junior Primêr, 4 jaar kursus (33 jaar ervaring).