Debietorder

Magtiging om ’n debietorder teen mybankrekening te hef

Hiermee verleen ek magtiging aan die Orania Beweging by Posbus 27, Orania, 8752 om my bankrekening, waar dit ookal gehou word, te debiteer in ooreenstemming met die besonderhede hieronder. Die Orania Beweging tree hierin as diensverskaffer teen regstreekse koste vir Volkskool Orania op. Hierdie opdrag sal van krag bly totdat dit skriftelik deur my gewysig word. Datum van aftrekking is op die eerste werksdag van elke maand.

Deur jou naam in die bo-staande blokkie in te tik, teken jy elektronies die elektroniese debietorder mandaat
Bv tjek, spaar, ens.

Deur stuur te kliek hierbo stem u toe tot magtiging vir Orania Volkskool om die bedrag soos genoem van u bankrekening te verhaal per debietorder met die frekwensie soos aangedui.

— OF —

Enige regstreekse inbetaling, eenmalig of gereeld, kan gemaak word aan:
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Tipe rekening: Tjek
Rekeninghouer: Volkskool Orania
Rekeningnommer: 2630 141 845
Verwysing: u naam

Magtigingsooreenkoms

Ek magtig Orania Volkskool om betalingsinstruksies aan u Bankier uit te reik en af te lewer vir my bogenoemde rekening by my bogenoemde Bank (of enige ander bank of tak waaroor ek my rekening mag oordra) op voorwaarde dat die som van sodanige betalingsinstruksies nooit my verpligtinge sal oorskry soos ooreengekom in die Ooreenkoms nie en begin op Sunday, 17 November 2019 en voortduur totdat hierdie Magtiging en Mandaat deur my / ons beëindig word deur u skriftelik van een kalendermaand in kennis te stel. Kansellasieversoeke kan by navrae@volkskoolorania.co.za ingedien word.

In die geval dat die betaaldag op ‘n Sondag of erkende Suid-Afrikaanse openbare vakansiedag val, sal die betaaldag outomaties die volgende gewone werksdag wees. As daar onvoldoende fondse in die genomineerde rekening is om die verpligting na te kom, is u geregtig om my rekening op te spoor en die betalingsopdrag weer voor te lê sodra daar voldoende fondse in my rekening beskikbaar is.

Ek verstaan dat die onttrekkings wat hierdeur gemagtig word, verwerk word deur ‘n gerekenariseerde stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse banke verskaf word. Ek verstaan ook dat besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal word. Elke transaksie sal as Volkskool Orania op u bankstaat verskyn om die ooreenkoms te identifiseer. ‘n Betaalverwysing word by hierdie vorm gevoeg voor die uitreiking van enige betalingsinstruksie.

Mandaat
Ek erken dat alle betalingsinstruksies deur u uitgereik, deur my bogenoemde Bank behandel word asof die instruksies deur my persoonlik uitgereik is.

Kansellasie
Ek is dit eens dat, hoewel hierdie Magtiging en Mandaat deur my ons gekanselleer kan word, sodanige kansellasie nie die Ooreenkoms sal kanselleer nie. Ek sal nie geregtig wees op terugbetaling van bedrae wat u onttrek het terwyl hierdie Magtiging van krag was nie, indien sodanige bedrae wettig aan u verskuldig was.