Afrondingsfase: Graad 10-12

Anje Boshoff (Skoolhoof)

BA(ALW), BA.Hons (Cum Laude)NGOS (Cum Laude)(10 jaar ervaring)

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Ons huistaal is die voertuig van ons kulturele identiteit en ons letterkunde is die uitdrukking daarvan. In Gr 10 tot 12 behandel ons klassieke werke soos Kringe in ‘n bos van Dalene MatheeSiener in die suburbs van PG du Plessis en Die keiser van Barto Smit.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

Anadditional language gives us a window to other worlds. It opens up horizons that would have been closed to us without it. English First Additional Language is more than an instrument that helps us in the businessworld. We also explore the fun and deeper meaning in literature through Shakespeare and novels such as My family and other animals by Gerald Durall.

TOERISME

Toerisme is die studie van die aktiwiteite, dienste en industrië wat ‘n reiservaring aan groepe of individue bied. Dit is die studie van die verwagtinge en gedrag van toeriste, en die ekonomiese, maatskaplike en omgewingsinvloed van toerisme op Suid-Afrika. By Volkskool Orania doen ons dit ook prakties deur jaarlikse toere wat die leerders self help beplan, reël en onderneem.

Potlood

Skriba, sny deur my hout
laat jou messie in my insny
tot aan my kern; lê bloot
soos ‘n stuk gebeente
my grafiet,
al sou ek my teen jou verset
totdat ek splinter –
sny deur die plank dood, onthul
my siel, gebruik my dan, Skriba
gebruik my soos jy wil

Elica Joubert

B.A Hon, HOD, HDB (22 jaar ervaring)

WISKUNDE

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels. Dit help met die ontwikkelings-prosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder. Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisies, maatskaplik en ekonomies) te verstaan en bowenal leer dit ons om vindingryk te dink.

GESKIEDENIS

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing met verloop van tyd. Die studie van geskiedenis stel ons in staat om te verstaan hoe menslike optrede in die verlede die hede raak en ons toekoms beïnvloed, en dit laat ons toe om hierdie gevolge te evalueer. Geskiedenis gaan dus oor hoe om oor die verlede te dink, wat die hede beïnvloed, op ‘n gedissiplineerde wyse. Geskiedenis is ‘n proses van ondersoek. Dit gaan dus oor die vra van vrae oor die verlede: Wat het gebeur? Wanneer het dit gebeur? Waarom het dit op daardie tydstip gebeur? Wat was die korttermyn- en langtermyngevolge? Dit laat ons krities dink oor stories wat mense ons van die verlede vertel, asook oor stories wat ons onsself vertel.

Christo Hattingh

BSc Ing Hons (PRET) DTO (UNISA)(24 jaar ervaring)

FISIESE WETENSKAPPE

Fisiese Wetenskappe ondersoek fisiese en chemiese verskynsels. Dit word gedoen deur wetenskaplike ondersoek, toepassing van wetenskaplike modelle, teorieë en wette om gebeurtenisse in die fisiese omgewing te verklaar en te voorspel. Hierdie vak handel ook oor die gemeenskap se behoefte om te verstaan hoe die fisiese omgewing werk met die doel om voordeel daaruit te trek en verantwoordelik daarvoor te sorg.

Fisiese wetenskaplikes formuleer nie net modelle, teorieë en wette, maar verifieer dit ook deur eksperimentele toetsing. Soms doen hulle eksperimente en baseer dan ‘n teorie daarop. Dit staan dan bekend as die fenomenale metode. Die analitiese metode begin deur dit eers uit te dink en dan te toets. Ons neem byvoorbeeld waar dat alle voorwerpe afwaarts val en dink daaroor. Isaac Newton het toe wette daaroor ontdek en dit geboekstaaf. Ingenieurs se taak is dan om die verskynsels in die natuur aan te wend tot die mens se voordeel. Volg die volgende skakel gerus om ‘n beter idee te kry van die studieveld, Fisiese Wetenskap:

Elmien le Grange

THOD Huishoudkunde(35 jaar ervaring)

VERBRUIKERSTUDIE

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat. Verbruikerstudies het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter. In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om verskillende produkte te maak en te bemark. Die praktiese afdeling van die vak bestaan uit: voedsel, kleding, sagte meublement en brei en hekel. Verbruikerstudie is nie net ‘n vak waar kennis deurgegee word en na skool verdwyn die kennis nie, maar leerders word opgevoed in sekere aspekte waar hulle dit in hul daaglikse leefstyl kan toepas.

 

LEWENSORIËNTERING

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierde vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses. Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die plaaslike gemeenskap en die maatskaplike uitdagings elke dag. Dit fokus nie net op kennis nie, maar dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies. Lewensoriëntering is een van die vier fundamentele vakke wat vir die Nasionale Senior Sertifikaat, vereis word. Dit beteken dat dit verpligtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde en selfversekerde leerder aan wat ‘n bydrae kan maak tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal.

Linda Cummings

Technical Financial Accounant SBlcb(SA) ACE moderator & supervisor training. Diploma in Teaching Skills for Educators. B Ed Senior en VOO fase (besig) (4 jaar ervaring)

BESIGHEIDSTUDIE

Besigheidstudies rus die leerders toe met die basiese kennis, vaardighede, houdings en waardes wat die leerders benodig vir die toetrede tot die sakewêreld. Dit is ‘n goeie basis om die sake-omgewing beter te verstaan en om beter te redeneer oor besigheidsaspekte. Die vak help ook leerders om te leer hoe besighede regtig beheer en bestuur word asook die faktore en aspekte wat besighede kan beïnvloed. Die vak hou ook voordele in vir die alledaagse lewe soos hoe om spanning te hanteer, hoe om ‘n goeie leier te wees en watter wette van toepassing is op ‘n besigheid. Dit omsluit besigheidsbeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepeneursinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun.

REKENINGKUNDE

Rekeningkunde fokus op die meting van prestasie en die verwerking/prossesering en kommunikasie van finansiële inligting omtrent ekonomiese sektore. Hierdie dissipline verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, deursigtigheid en verantwoordbaarheid voldoen word. Dit handel oor die logiese, sistematiese en noukeurige keuse en optekening van finansiële inligting en transaksies, asook die opstel, ontleding, vertolking en kummunikasie van finansiële state en bestuursverslae vir gebruik deur belanghebbende partye.

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT)

Rekenaartoepassingstegnologie rus ‘n leerder toe om bestaande programmatuur opvoedkundig te kan gebruik deur die hoofkomponente van die Microsoft Office Suite (Pakket) te dek naamlik Word (Woordverwerking), Exel (Sigblad) Access (databasis-verwerking) en Powerpoint (aanbiedingsprogrammatuur). Leerders moet data en inligting oor bepaalde kwessies kan versamel, evalueer en op ‘n verstaanbare manier bymekaar voeg in die vorm van professionele verslae aan aanbiedings. Aan die einde van matriek behoort ‘n leerder oor ‘n algemene rekenaargrondslag te beskik om na skool hardeware en sagteware doeltreffend aan te wend, die kennis van algemene gebruik van programmatuur na ander onbekende programmatuur oor te dra en ingeligte besluite oor die aankoop van rekenaars en rekenaartoestelle te neem.

Andre du Toit

B Ed (NWU) (4 jaar ervaring)

GEOGRAFIE

Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is ‘n vak wat onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd met mekaar kombineer. Met die gebruik van Geografie, kan ons die komplekse wêreld beter verstaan. Daar is baie vertakkings wat in Geografie bestudeer word. Byvoorbeeld, in Fisiese Geografie ondersoek ons natuurlike prosesse en eienskappe, insluitend die atmosfeer, landvorme en ekosisteme. In Menslike Geografie, ondersoek ons die aktiwiteite en die impak van mense op die aarde. Die konsep wat Geografie verenig is ruimte. Alle geografiese verskynsels het ’n ruimtelike dimensie en werk in ’n voortdurend veranderende omgewing.

Annamarie van der Merwe

BPhysT Fisioterapie (UP) NGOS (besig) (een jaar ervaring)

LEWENSWETENSKAPPE

Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hulle omgewing. Om aanvaar te word as ʼn wetenskap, is dit nodig om sekere metodes te gebruik vir die verbreding van bestaande kennis, of om nuwe dinge te ontdek. Die metodes sluit in die formulering van hipoteses en die uitvoering van ondersoeke en eksperimente so objektief as moontlik om die hipoteses te toets. Herhaalde ondersoeke word uitgevoer en aangepas. Die metodes en resultate word geanaliseer, geëvalueer en gedebatteer voordat hulle as geldig aanvaar word, deur die wetenskaplike gemeenskap.

Carel Boshoff (RTT)

BCOMM (Hons), NGOS (8 jaar onderwys ervaring)

Grethe Bredenkamp (Toerisme)

Nasionale Diploma in Toerisme, NGOS (6 jaar ervaring)

Anelle Blanckenberg (Lanbouwetenskappe)

BSc Agric, MSc (Stellenbosch) (11jaar ervaring as navorser en opvoeder)

Elbie Correia

Kwalifikasie: BEd (Cum Laude) (5 jaar onderwys ervaring)