Linda Cummings


Technical Financial Accounant SBlcb(SA)
ACE moderator & supervisor training.
Diploma in Teaching Skills for Educators.
B Ed Senior en VOO fase (besig)
(4 jaar ervaring)
[iconname=”envelope-square” class=”fa-2x”] linda@volkskoolorania.co.za
[iconname=”mobile” class=”fa-2x”]  079 050 4563

BESIGHEIDSTUDIE


Besigheidstudies rus die leerders toe met die basiese kennis, vaardighede, houdings en waardes wat die leerders benodig vir die toetrede tot die sakewêreld. Dit is ‘n goeie basis om die sake-omgewing beter te verstaan en om beter te redeneer oor besigheidsaspekte. Die vak help ook leerders om te leer hoe besighede regtig beheer en bestuur word asook die faktore en aspekte wat besighede kan beïnvloed. Die vak hou ook voordele in vir die alledaagse lewe soos hoe om spanning te hanteer, hoe om ‘n goeie leier te wees en watter wette van toepassing is op ‘n besigheid. Dit omsluit besigheidsbeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepeneursinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun.

REKENINGKUNDE

Rekeningkunde fokus op die meting van prestasie en die verwerking/prossesering en kommunikasie van finansiële inligting omtrent ekonomiese sektore. Hierdie dissipline verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, deursigtigheid en verantwoordbaarheid voldoen word. Dit handel oor die logiese, sistematiese en noukeurige keuse en optekening van finansiële inligting en transaksies, asook die opstel, ontleding, vertolking en kummunikasie van finansiële state en bestuursverslae vir gebruik deur belanghebbende partye.


REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT)

Rekenaartoepassingstegnologie rus ‘n leerder toe om bestaande programmatuur opvoedkundig te kan gebruik deur die hoofkomponente van die Microsoft Office Suite (Pakket) te dek naamlik Word (Woordverwerking), Exel (Sigblad) Access (databasis-verwerking) en Powerpoint (aanbiedingsprogrammatuur). Leerders moet data en inligting oor bepaalde kwessies kan versamel, evalueer en op ‘n verstaanbare manier bymekaar voeg in die vorm van professionele verslae aan aanbiedings. Aan die einde van matriek behoort ‘n leerder oor ‘n algemene rekenaargrondslag te beskik om na skool hardeware en sagteware doeltreffend aan te wend, die kennis van algemene gebruik van programmatuur na ander onbekende programmatuur oor te dra en ingeligte besluite oor die aankoop van rekenaars en rekenaartoestelle te neem.