Elmien le Grange


THOD Huishoudkunde
(35 jaar ervaring)
elmienenchris@gmail.com
060 956 9106

LEWENSORIËNTERING

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierde vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses. Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die plaaslike gemeenskap en die maatskaplike uitdagings elke dag. Dit fokus nie net op kennis nie, maar dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies. Lewensoriëntering is een van die vier fundamentele vakke wat vir die Nasionale Senior Sertifikaat, vereis word. Dit beteken dat dit verpligtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde en selfversekerde leerder aan wat ‘n bydrae kan maak tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal.