Elica Joubert


B.A Hon, HOD, HDB
(22 jaar ervaring)
karoosolder@gmail.com
079 291 4521

WISKUNDE

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels. Dit help met die ontwikkelings-prosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder. Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisies, maatskaplik en ekonomies) te verstaan en bowenal leer dit ons om vindingryk te dink.


GESKIEDENIS

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing met verloop van tyd. Die studie van geskiedenis stel ons in staat om te verstaan hoe menslike optrede in die verlede die hede raak en ons toekoms beïnvloed, en dit laat ons toe om hierdie gevolge te evalueer. Geskiedenis gaan dus oor hoe om oor die verlede te dink, wat die hede beïnvloed, op ‘n gedissiplineerde wyse. Geskiedenis is ‘n proses van ondersoek. Dit gaan dus oor die vra van vrae oor die verlede: Wat het gebeur? Wanneer het dit gebeur? Waarom het dit op daardie tydstip gebeur? Wat was die korttermyn- en langtermyngevolge? Dit laat ons krities dink oor stories wat mense ons van die verlede vertel, asook oor stories wat ons onsself vertel.