Carina Scribante


Onderwysdiploma: Junior Primêre Fase
HOD – Didaktiese Hulpverlening
(16 jaar ervaring)
cscribante79@gmail.com
064 900 3505

WISKUNDE

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese,meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteitwat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappein fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpebehels. Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigtevan logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder.Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan enbowenal leer dit ons om vindingryk te dink. By Volkskool Orania probeer onsWiskunde praktiese en konkreet maak sodat hierdie moeilike begrippe vir diegrondslagfase-kind ook makliker toeganklik is.


LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak dek o.a. die ontwikkeling in drie vakgebiede, naamlik Persoonlike en Sosiale welstand, Fisiese Opvoeding en Kreatiewe Kunste.