Hostel

Graad 7-9 leerders neem voorgeskrewe vakke. Vakkeuse is eers vanaf graad 10 van toepassing.

Graad 10 tot 12

Verpligte vakke

Afrikaans Eerste taal

Engels (First Additional language)

Lewensoriëntering

Wiskundige Geletterdheid of Wiskunde

Keusevakke

(kies 3 - enige kombinasie)

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskappe

Verbruikerstudies

Geografie

Lewenswetenskappe

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

Rekeningkunde

Toerisme

Ekonomie

Geskiedenis

Landbouwetenskap

Leerlinge wat wil kwalifiseer vir universiteitstoelating moet met hulle vakkeuses kennis neem daarvan dat ʼn matriekleerling in ten minste vier 20-kredietvakke ʼn prestasie van 50% of hoër moet behaal om vrystelling te kry.

20-Kredietvakke

Afrikaans

Besigheidstudies

Ekonomie

Engels

Fisiese wetenskappe

Geografie

Lewenswetenskappe

Rekeningkunde

Verbruikerstudies

Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Nie 20-Kredietvakke nie

Lewensoriëntering

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

Toerisme

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.