Afstandleer Plus

Hostel

Ondersteuningsdienste

Vakverslae en weekverslae waarmee die ouer/begeleier die leerder se vordering kan monitor en kontrolleer word voorsien, sowel as memorandums en merkrubrieke vir klaswerk (Formele Assesseringstake uitgesluit).

ʼn Oriënteringskursus vir leerlinge aan die begin van die jaar, asook ʼn opleidingskursus vir begeleiers (ouers of onderwysers) word in Januarie op Orania aangebied.

In Augustus word ʼn slypskool vir leerlinge deur vakkundiges aangebied.

ʼn Span bekwame vakmentors is deurlopend beskikbaar om hulp aan leerlinge te bied.

Gereelde nuusbriewe en inligtingstukke word aan ouers en leerlinge per e-pos uitgestuur.

Daar is geleentheid om aan aktiwiteite soos die Afrikaans Ekspo en Wêreld Wiskunde-marathon deel te neem.

Alle navrae deur leerlinge word so gou as moontlik beantwoord volgens die beginsel dat alle navrae binne 1 werksdag beantwoord moet word.

En as ‘n bonus - ‘n matriekafskeid vir Graad 12-leerlinge!

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.