Hostel

Eksamens

Graad 12-leerlinge kan vir die Nasionale Senior Sertifikaat kies tussen twee eksamenrade: Die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Asseseringsinstituut (SACAI) of die Departement van Basiese Onderwys. Die Departementele eksamen is gratis, maar leerlinge moet sowel die Rekordeksamen as die finale eksamen in Orania aflê. Dit bring bepaalde reis- en verblyfkoste mee. Die SACAI eksamen kos ongeveer R3500, maar 'n eksamensentrum die naaste aan die kandidaat se tuiste word gereël. Daar is dus nie ekstra reis- en verblyfkoste betrokke nie.

Twee skriftelike eksamens in Junie en November en twee toetsreekse in Maart en September word afgelê.

Alle nasienwerk van eksamens, toetse en opdragte word deur personeel van Afstandsleer Plus gedoen.

Graad 12-leerlinge skryf voorbereidende eksamens in September.

Vorderingsverslae vir eerste, tweede en derde kwartaal en ʼn bevorderingsverslag (rapport) aan die einde van die akademiese jaar word uitgereik.

Ouers/onderwysers merk self die asseseringstake, wat deur Volkskool gemodereer word. Die punte, sowel as take word elke kwartaal na Volkskool gestuur waar dit in die leerder se portefeuljelêer versamel word.

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.